Programe de finantare


Vezi / Toate proiectele

Denumire Activitati eligibile Detalii
Reţele de planificare a acţiunii – URBACT III

Îmbunătăţirea capacităţii oraşelor de a gestiona politicile urbane durabile şi, mai precis, de a elabora planuri integrate de acţiune urbană

 • Imbunătăţirea capacităţilor oraşelor de a gestiona politicile şi practicile urbane durabile într-un mod integrat şi participativ;
 • Îmbunătăţirea planificării durabile strategice urbane şi a planurilor de acţiune în orase;
 • Îmbunătăţirea implementării strategiilor urbane durabile şi a planurilor de acţiune în oraşe;
 • Creşterea accesului la cunoştintele tematice URBACT şi împărtăşirea knowhow-ului cu privire la dezvoltarea urbană durabilă pentru practicanţii şi factorii de decizie de la toate nivelurile (UE, naţional, regional şi local)
Programul "Europa Creativa", Subprogramul "Cultura" - Sprijin pentru proiecte europene de cooperare 2018 Proiecte de cooperare de mai mică amploare

Proiecte de cooperare între minimum 3 țări; rețele europene ce contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative; platforme europene dedicate promovării creatorilor și operelor culturale; traduceri din literatura europeană.

 • Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare intre minimum 3 tari;
 • proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate mobilității si promovării creatorilor;
 • rețelele europene care contribuie la profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale si creative de a lucra la nivel transnațional;
 • premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului european.
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Programul Energie - Energie regenerabila - Alte surse regenerabile de energie

Obiectivul programului este "Mai putina energie pe bază de carbon și securitate sporită la livrare".

 1. proiecte care utilizează substraturi bio (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de la sacrificare, culture energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producția de energie electrică și încălzire / răcire în comunitățile locale;
 2. dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiectele care vizeaza utilizarea deșeurilor pentru obtinerea de energie;
 3. energia solară și eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de electricitate din energie solară pentru uz propriu;
 4. formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară în proiect).
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Programul Energie - Energie regenerabila - Geotermala

Obiectivul programului este "Mai putina energie pe bază de carbon și securitate sporită la livrare".

 1. dezvoltare și investiții în energia geotermală furnizata in clădiri publice, clădiri de birouri, mall-uri, situri industriale și clădiri rezidentiale;
 2. formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară în proiect);
 3. reînnoirea instalațiilor de utilizare geotermală;
 4. activități de creștere a capacităților de producție pentru energia geotermală.
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 - Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc

Creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din România și va finanța proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia.

 • Măsuri de sprijin pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul educațional
 • Măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu CES și/sau dizabilități.
 • Activități specifice de îmbunătățire a calității, relevanței și accesibilității învățământului profesional și tehnic, orientate în direcția prevenirii abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii.
 • Activități de îmbunătățire a infrastructurii educaționale și/sau sociale, justificate în raport cu nevoile din aria de implementare a proiectului și cu măsurile de sprijin adresate grupurilor țintă principale
 • Sprijin material direcționat către îmbunătățirea participării și performanței școlare, a sănătății și nutriției copiilor și tinerilor
 • Activități de dezvoltare a resurselor umane din unitățile de învățământ și din sfera serviciilor sociale, vizând creșterea competențelor profesionale și a colaborării intersectoriale educație-social
 • Acțiuni și campanii de informare și conștientizare pe teme legate de promovarea educației incluzive.
 • Studii, analize, strategii, planuri de acțiune etc. pentru fundamentarea și/sau evaluarea impactului măsurilor de combatere și prevenire a abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și/sau de promovare a educației incluzive.
 • Activități de transfer de bune practici cu entități din Norvegia, în oricare din ariile de intervenție de mai sus.
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 - Programul Energie - Schemă de granturi mici

Susținerea investițiilor în hidroenergie, energie geotermală și alte surse de energie regenerabilă.

Investiţii în hidroenergie, energie geotermală și alte surse regenerabile de energie.
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 - Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor - Apel de proiecte în domeniul învățământului preuniversitar

Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoștințe în România

Activități de învăţare (mobilități) pentru experții educaționali care lucrează în instituții de învăţământ, responsabile de susținerea creșterii calităţii educației în școli.
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 - Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor - Apel de proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic

Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoștințe în România

 • Proiecte de cooperare şi mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic
 • Mobilitate (activitate obligatorie)
 • Activități de follow-up
 • Elaborarea de noi curricula opționale, metode de predare specifice și materiale de predare/consiliere pe tema incluziunii și mediului multicultural, educație privind drepturile omului, participare activă și cetățenie, abordare didactică centrată pe elevi etc.
 • Testarea și implementarea de practici inovatoare sau de principii directoare în domeniul de furnizare de servicii sau în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei și a incluziunii sociale în școli;
 • Elaborarea de noi cursuri de formare profesională pentru profesori;
 • Participarea la sesiuni de învățare reciprocă și întâlniri cu beneficiarii din proiecte similare;
 • Activități care să faciliteze recunoașterea și validarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în urma mobilității în scop educațional (dacă este posibil).
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Submăsura 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite

Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.

 • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei
 • Primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Submăsura 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol

Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru:

 • Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare)
 • Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.