Flexibilizarea procesului de transmitere de catre beneficiari a Graficului cererilor de prefinantare / rambursare / plata


AM POR a emis Instrucțiunea nr. 182/15.02.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar. Instrucțiunea prevede următoarele:

I. Pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, Beneficiarii vor înștiința OI/AM asupra modificării informațiilor incluse în Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată la contractul de finanțare ori de cate ori este necesar (dar cu cel puțin 30 zile înainte de data previzionată de depunere a următoarei cereri de rambursare/plată), potrivit dispozițiilor contractuale, stadiului derulării și situației financiare a proiectului și având în vedere imperativul unei aprecieri corecte a sumelor și perioadelor de depunere a acestor cereri, în scopul asigurării unui flux stabil de fonduri către Beneficiari și pentru determinarea progresului financiar la nivelul proiectelor și Programului.

II. Beneficiarii își asumă, prin comunicarea Anexei 4 menționată la art. I, corectitudinea și realitatea informațiilor transmise către OI/AM, graficele eronate având consecințe asupra contractelor de finanțare, în responsabilitatea Beneficiarilor, precum și la nivelul POR.

III. Informările și graficele actualizate vor fi transmise de Beneficiari exclusiv prin Modulul Comunicare din MYSMIS - secțiunea Financiar și vor fi luate în considerare de către OI în îndeplinirea responsabilităților legate de implementare, inclusiv la întocmirea și înaintarea către AM a previziunilor de cash-flow, alături de alte informaţii necesare pentru realizarea unor previziuni realiste.

IV. Odată cu transmiterea cererii de rambursare finală, Beneficiarii vor iniția în MYSMIS procedura de modificare a contractelor de finanțare prin Notificare, în vederea actualizării secțiunii “Graficul de rambursare” din cererile de finanțare și a Anexei 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, pentru a reflecta derularea reală a prefinanțărilor/rambursărilor/plăților la nivelul proiectului.

V. Notificarea va urma etapele procedurale aplicabile acestei categorii de modificare a contractului de finanțare.

Descarcă Instrucțiunea nr. 182 / 15.02.2001