A fost modificat Ghidul specific aferent învatamantului universitar


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale“, Prioritate de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare“, Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive“ a fost modificat prin Ordinul de ministru numărul 1917/2018.

Principalele modificari:
• O universitate poate depune una sau mai multe cereri de finanţare. Unitate de infrastructură educaţională reprezintă universitatea care depune cererea de finanţare, indiferent de numărul de facultăţi care utilizează infrastructura subiect al proiectului.
• La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere şi prevederile Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi/ sau încadrarea în paritatea de maxim 9.000,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv, numărul maxim de studenţi înscrişi în instituţia de învăţământ superior de stat respectivă ce pot utiliza simultan infrastructura subiect al cererii de finanţare, indiferent de faptul dacă infrastructura subiect al cererii de finanţare este utilizată individual doar de o singură facultate componentă a instituţiei de învăţământ superior de stat sau este utilizată în comun de mai multe facultăţi componente a instituţiei de învăţământ superior de stat.
• Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.
• Cuantumul cofinanţării acordate  - Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile:
     - Minim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat,
    - Maxim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (Instituţia de învăţământ superior de stat)

Ghidul specific aferent Obiectivului Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. – include Corrigendumul nr. 1

Sinteza modificarilor