Instructiune modificare calendar pentru închiderea POR 2014-2020


Instrucțiunea 214/11.04.2024 a fost emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 si modifica calendarul pentru inchiderea POR 2014-2020 tinand cont de prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020.

  • Termenul limita pană la care Organismele Intermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plata si a cererilor de rambursare finale este 30 august 2024
  • Pentru proiectele finalizate la 31.12.2023, se accepta ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sa fie incheiat ulterior datei de 31.12.2023
  • În termen de maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii perioadei extinse de implementare acordate în temeiul OUG 36/2023, în vederea realizarii unei piste de audit adecvate a cheltuielilor efectuate pentru proiectele nefinalizate și nefuncționale (pentru etapizate va fi completata Anexa 4 la Instructiunea nr. 207/2023), Beneficiarii vor transmite la OI, prin SMIS 2014+, modulul Comunicare, următoarele:

– bugetul actualizat al proiectului, conform modelului orientativ prezentat în Anexa 2 la prezenta Instrucțiune, în care vor fi reflectate distinct cheltuielile efectuate de beneficiar și autorizate de AMPOR pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de beneficiar după data de 31.12.2023.

– situațiile de lucrari și/sau documentele care fac dovada punerii în opera a materialelor care au facut obiectul unor facturi decontate în baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 incluse in ultima cerere de rambursare ce cuprinde cheltuieli eligibile, respectiv a punerii in funcțiune a echipamentelor/utilajelor/dotărilor după data de 31.12.2023, inclusiv a Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrarilor, dacă este cazul. Aceste documente însoțite de analiza OI, conform Anexei nr. 3 la prezenta Instructiune, vor fi transmise AMPOR în vederea verificării. In caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile acestor cheltuieli și recuperarea acestora de la beneficiari.

Instructiunea AMPOR nr. 214 privind transmiterea cererilor de rambursare de catre organismele intermediare

Anexe la Instructiunea AMPOR nr. 214