Modificarea Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10, Obiectivul Specific 10.1


Prin Ordinul MDRAPFE nr. 1839/26.01.2018, a fost aprobata modificare Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Modificarea este la paragraful 4.1 - Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul):

 Forma de constituire a solicitantului
A. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 14-20.