Etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru IMM


Guvernul a aprobat în 06 aprilie 2016, prin memorandum, rezultatele evaluării ex-ante a instrumentelor financiare destinate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) utilizate ca instrumente de implementare în cadrul Programelor Operaționale finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (fonduri ESI) pentru perioada 2014-2020, și anume, Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), respectiv Programul Operațional Regional (POR).

 A fost aprobată, de asemenea,  încredințarea implementării instrumentelor financiare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 către Fondul European de Investiții, în calitate de Fond al Fondurilor.

Au fost identificate, în cadrul Memorandumului, etapele necesare pentru începerea implementării instrumentelor financiare. Astfel, într-o primă etapă, evaluarea ex-ante va fi transmisă, pentru informare, către Comitetul de Monitorizare al fiecărui Program Operațional implicat, iar rezumatul evaluării ex-ante a  instrumentelor financiare va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Simultan se va demara procedura de negociere și semnare a Acordurilor de Finanțare între fiecare Autoritate de Management (AM POC și AM POR) și Fondul European de Investiții în calitate de Fond al Fondurilor, care va selecta ulterior intermediarii financiari.

          Potrivit regulamentelor europene, utilizarea instrumentelor financiare ca metodă de implementare a fondurilor ESI se face doar în baza unei evaluări ex-ante, care identifică deficiențele pieței și problemele specifice, oferind în același timp o analiză comparativă a produselor financiare posibile.

          Ministerul Fondurilor Europene a optat pentru realizarea unei singure evaluări ex-ante pentru instrumentele financiare destinate întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programelor Operaționale finanțate din fonduri ESI. Evaluarea a fost coordonată de Ministerul Fondurilor Europene, în colaborare cu Fondul European de Investiții, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritățile de Management implicate și alți parteneri, în cadrul unor consultări cu principalele părți interesate organizate cu scopul de a testa percepția acestora și pentru testarea apetitului potențial pentru instrumentele financiare propuse.

          O primă estimare la nivelul programelor operaționale este de aproximativ 431,8 mil. euro, ca sumă totală alocată pentru instrumentele financiare, din care 100 mil. euro reprezintă contribuția României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată din cadrul Inițiativei pentru IMM.

În cadrul evaluării ex-ante, pentru identificarea celor mai potrivite instrumente financiare, s-a efectuat o analiză a problemelor de piață specifice pentru fiecare obiectiv tematic. Astfel, pentru problema legată de incapacitatea companiilor de a prezenta garanții colaterale suficiente pentru a obține credite, cel mai potrivit instrument financiar identificat este instrumentul de garantare. Pentru problema legată de infrastructura învechită sau inexistentă la nivelul IMM-urilor sau a fluxului de numerar insuficient și impredictibil, au fost identificate ca tipuri de instrumente optime împrumuturile (instrumentul de finanțare cu partajarea riscului) și investițiile de capital de risc (equity). Pentru problema ratei scăzute de ocupare a forței de muncă, a culturii antreprenoriale nedezvoltate și a accesului limitat la finanțare, evaluarea ex-ante recomandă ca instrumente financiare garanțiile și microcreditele.

A fost efectuată, de asemenea, o analiză a relației dintre stadiul de dezvoltare al afacerii și instrumentele financiare adecvate, iar rezultatele acestei analize sunt reflectate în alegerea instrumentelor care vor fi utilizate în cadrul fiecărui Program Operațional.

Pentru etapa incipientă de dezvoltare a afacerii, sunt recomandate Fondurile de investiții de capital pentru seed și early-stage finanțate prin Programul Operațional Competitivitate, microcredite și garanții pentru întreprinderi aflate în faza de început, finanțate prin PO Capital Uman. 

Pentru etapa de creștere a întreprinderilor sunt recomandate împrumuturile cu partajarea riscului, finanțat prin PO Competitivitate și PO Regional și fondurile de investiții de capital (equity), finanțate prin PO Regional.

Un efect benefic al instrumentelor financiare este atragerea finanțărilor private sau din alte surse publice, inclusiv de la instituții financiare internaționale. De asemenea, acestea pot furniza o înaltă valoare adăugată cantitativă prin efectul de multiplicare, calculat ca raport dintre suma finanțărilor totale acordate IMM și contribuția programelor operaționale. Efectul de multiplicare estimat este de 2,31 pentru instrumentele financiare administrate la nivelul României și de 2,65 dacă se ia în calcul și suma alocată Programului Operațional Inițiativa pentru IMM.

Sursa: Guvernul României